Beursbaas | Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de volgende definities:

 1. Beursbaas (de ondernemer): de eenmanszaak die producten en/of diensten op afstand aanbiedt.

 2. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Beursbaas;

 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Beursbaas en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Hierna ook te noemen: de overeenkomst;

 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 6. Producten: de producten die op de website worden geadverteerd;

 7. Website: https://beursbaas.eu 

 8. Dag: kalenderdag;

Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden op https://beursbaas.eu. 

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer 

Handelsnaam: Beursbaas

Website: beursbaas.eu 

Vestigingsadres: Provincialeweg 86, 9864PG Kornhorn        

E-mailadres: info@beursbaas.eu 

KvK-nummer: 76870693

Btw-identificatienummer: NL003140814B02

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beursbaas en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Beursbaas en de consument.

 

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien er gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Beursbaas niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5. De overeenkomst 

 1. De consument kan bij Beursbaas een bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op https://beursbaas.eu volledig in te vullen of door een bestelling te plaatsen via mailcontact.

 2. Beursbaas zendt de consument een e-mail aan het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van consument waarin Beursbaas de betreffende bestelling bevestigt. Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door Beursbaas in behandeling genomen, indien de consument alle gevraagde informatie op het bestelformulier compleet heeft ingevuld.

 3. Beursbaas is niet aansprakelijk voor de door de consument gemaakte fouten bij het doorgeven van de gegevens tijdens het invullen van het bestelformulier of middels e-mailverkeer. Eventuele gemaakte kosten door het preventief of correctief handelen door Beursbaas worden in rekening gebracht bij de consument. Gemaakte kosten door de consument zijn niet verhaalbaar op Beursbaas.

 4. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument zijn aankoop heeft voltooid. De aankoop betreft een digitaal product, tenzij expliciet anders vermeld. Na de aankoop door de consument, heeft de consument direct, onbeperkt en voor eeuwig toegang tot het gekochte digitale product.

 5. Beursbaas heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de consument mee te delen en zulks zonder dat Beursbaas gehouden is tot enige schadenvergoeding, tenzij dit in de geven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Beursbaas kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 6. Voorwaarden Aankoop Digitale Producten

  1. Bij aankoop door de Consument van een Digitaal Product, wordt na betaling de toegang tot dit Digitale Product direct toegankelijk.

  2. Door deze directe toegankelijkheid, is het niet mogelijk om aanspraak te maken op het Herroepingsrecht. Dit houdt in dat de Consument zijn aankoop niet kan ontbinden. Met het aankopen van een of meerdere Digitale Producten, gaat de Consument hiermee dus akkoord, en ziet af van zijn recht op ontbinding, het herroepingsrecht of het retourneringsrecht.

Artikel 7. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan Beursbaas producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Beursbaas geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Beursbaas dit bedongen heeft en:

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro en inclusief btw.

 

Artikel 8. Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Beursbaas staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Een door Beursbaas, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Beursbaas kan doen gelden indien Beursbaas is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Beursbaas, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 9. Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling.

 2. De consument heeft de plicht om Beursbaas onverwijld in kennis te stellen van onnauwkeurigheden in de verstrekte of vermelde betalingsgegevens.

 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Beursbaas is gewezen op de te late betaling en Beursbaas de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Beursbaas gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot 2.500,-; 10% over de daaropvolgende 2.500,- en 5% over de volgende 5.000,- met een minimum van 40,-. Beursbaas kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 10. Klachtenregeling

 1. Beursbaas beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure, welke wordt vermeld op de Website en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Beursbaas, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij Beursbaas ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Beursbaas binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot Beursbaas. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot een onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Beursbaas, zal Beursbaas naar haar keuze of de geleverde producten e/o diensten kosteloos vervangen, verbeteren of vergoeden.

 

Artikel 11. Geschillen

Op overeenkomsten tussen Beursbaas en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12. Veiligheid & Privacy 

 1. Indien de consument producten e/o diensten koopt van Beursbaas, mag Beursbaas de consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien de consument geen e-mails van Beursbaas meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar info@beursbaas.eu of kan gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.

 2. Op de bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van Beursbaas van toepassing. Deze zijn te vinden onder ‘Privacy Policy’ op de website.

 

Artikel 13. Diversen 

 1. Wanneer door Beursbaas gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer recht doen laten gelden op grond van het feit dat Beursbaas deze algemene voorwaarden soepel toepast.

 2. Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Beursbaas in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Beursbaas vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 3. Beursbaas is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter(s) in Noord-Nederland.